UGT JUSTICIA CATALUNYA

UGT JUSTICIA CATALUNYA
UGT JUSTICIA CATALUNYA

miércoles, 19 de octubre de 2016

INFORMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCA SOBRE EL COMPLEMENT DELS JUTJATS DE VIDO

UGT DIU NO A LA COMARCALITZACIÓ DELS JUTJATS DE VIDO


Benvolguts/des,

Us trasllado el contingut del missatge que vaig enviat als Lletrats dels partits on hi ha implementada Oficina Judicial, en relació a l’Acord de Govern del complement VIDO. Em consta que la cap del Servei també ha adreçat un correu als treballadors dels esmentats partits explicant el contingut de l’Acord.Us informem que el Departament de Justícia, en aquests moments, està tramitant un Acord de govern, pel que s’aprovarà el Programa retributiu de caràcter transitori per a les unitats processals de suport directe dels jutjats de primera instància i instrucció amb funcions de violència sobre la dona.

Aquest programa va adreçat als funcionaris al servei de l’Administració de justícia dels cossos de gestió processal i administrativa i de tramitació processal i administrativa amb destinació a les unitats processals de suport directes dels jutjats de primera instància i instrucció amb funcions de violència sobre la dona, i es desenvoluparà amb caràcter mensual per un nombre determinat de funcionaris de cadascun d’aquests cossos, en torn rotatori entre el personal de la unitat que exerceixi aquestes funcions.

Els partits judicials amb 4 o més jutjats de primera instància i instrucció participaran en el Programa amb caràcter mensual un gestor processal i administratiu i dos tramitadors processals i administratius. La percepció d’aquest complement està vinculada a la prestació efectiva del servei.

Els partits judicials amb menys de 4 jutjats de primera instància i instrucció participaran en el Programa amb caràcter mensual un gestor processal i administratiu i un tramitador processal i administratiu.

Aquest programa estarà vigent fins a la comarcalització dels jutjats de Violència sobre la Dona.

El complement retributiu que s’estableix en funció de la dimensió del partit judicial i condicionat a què s’hagi registrat en el partit judicial en el mes corresponent, un nombre mínim d’assumptes d’aquesta classe.

·         Partits judicials amb 4 o més jutjats de primera instància i instrucció que hagin enregistrat al mes un nombre igual o superior a 15 li correspondrà un complement de 157,07€.

·         Partits judicials amb menys de 4 jutjats de primera instància i instrucció que hagin enregistrat al mes un nombre igual o superior a 5 li correspondrà un complement de 98,18€.


Per percebre els imports determinats, el cap de la unitat orgànica haurà d’emetre amb caràcter mensual certificació dels funcionaris que han participat efectivament en el Programa. El complement s’abonarà el mes següent del mes en què es merita.

El programa s’adreça també al personal metge forenses i al personal al servei de l’Administració de justícia al servei de les fiscalies, en el sentit que tot i que el personal metge forense i el personal al servei de l’Administració de justícia al servei de les fiscalies no resta integrat en les relacions de llocs de treball de les oficines judicials, en aquells partits judicials on s’implementi l’oficina judicial s’aplicarà aquest Programa al metge forenses i al funcionari de Fiscalia que donin suport al jutjat que tingui atribuïts els assumptes de violència sobre la dona.

En el cas que es tracti d’àrees territorials de l’Institut de Medicina legal i Ciències Forenses de Catalunya o de fiscalies que abastin més d’un partit judicial, s’entén que podran participar del Programa un metge forense i un funcionari de fiscalia per cadascun dels jutjats que tinguin atribuïts els assumptes de violència sobre la dona dels que hi hagi en el seu àmbit territorial.

En el cas que hi hagués més d’un metge forense o més d’un funcionari de la Fiscalia que donessin suport al jutjat que tingui atribuïts els assumptes de violència sobre la dona, aquest complement el percebria respectivament  només un d’ells, amb caràcter mensual, i en torn rotatori entre ells. En cap cas, el metge forense o el funcionari de Fiscalia poden percebre simultàniament el complement corresponent a dos jutjats.

En el cas del metge forenses o del funcionari de Fiscalia, aquesta certificació l’haurà d’emetre el subdirector/a de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya o el fiscal coordinador que correspongui respectivament.

Us comuniquem que aquest Programa s’aplicarà a partir del dia 1 del mes següent a la data d’aprovació de l’Acord de govern.

Finalment us informem que en el moment que s’aprovi aquest Acord es publicarà una notícia a la intranet de l’Administració de Justícia.

TPA, PROMOCIÓN INTERNA. RECTIFICACIÓN DE MÉRITOS Y NUEVO PLAZO PARA ALEGACIONES

Acuerdo del Tribunal de 18 de octubre, por el que se rectifica la relación provisional de méritos y se abre nuevo plazo para alegaciones

18 de octubre de 2016
Documentos asociados

GESTIÓN, TURNO LIBRE. PAIS VASCO. CONVOCATORIA PRUEBAS DE DERECHO FORAL

Acuerdo del Tribunal de 18 de octubre, por el que se convoca a la realización de las pruebas optativas de lengua autonómica y de derecho civil foral del País Vasco

19 de octubre de 2016
Documentos asociados

TPA, TURNO LIBRE. RELACIÓN DE APROBADOS PROCESO SELECTIVO Y PLAZO PARA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA PRUEBAS OPTATIVAS

Acuerdo de 19 de octubre del Tribunal, por el que se hacen públicas las relaciones de aprobados del segundo ejercicio y del proceso selectivo, y se abre un plazo de diez días hábiles para presentar las documentación acreditativa de las pruebas optativas

19 de octubre de 2016
Documentos asociados

martes, 18 de octubre de 2016

RESOLUCIÓN DEFINITIVA CONCURSO DE TRASLADOS

RESOLUCION DEFINITIVA CONCURSO ORDINARIO GESTION, TRAMITACION Y AUXILIO 2016

18 de octubre de 2016
Orden de 18-10-2016, del Ministerio de Justicia, por la que se resuelve definitivamente el concurso de traslados para plazas vacantes entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión PA, Tramitación PA y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, anunciado por Orden JUS/704/2016, de 25 de abril.
Documentos:
Relación alfabética de adjudicatarios.
Preferencias tenidas en cuenta.
Relación de excluidos.

Fecha prevista de publicación en el BOE: 7-11-2016
Documentos asociados

CONCURSO DE TRASLADOS. PUBLICACIÓN BOE Y FECHAS DE CESE

Según información del Ministerio de Justicia el concurso se publicará en el BOE el próximo 7 de noviembre. Las fechas de cese serán:

- Cuerpo de TPA: 11 de noviembre.

- Cuerpo de Gestión y Auxilio: 15 de noviembre

TPA, PROMOCIÓN INTERNA. VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS Y ALEGACIONES

TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO PROMOCIÓN INTERNA, Orden JUS/2683/2015, de 1 de diciembre (BOE de 15 de diciembre)

Acuerdo del Tribunal de 17 de octubre, por el que se publica la valoración provisional de méritos de la fase de concurso y se abre el plazo de diez días hábiles para alegaciones

ENLACE PÁGINA WEB MINISTERIO DE JUSTICIA-EMPLEO PÚBLICO:
Documentos asociados

viernes, 14 de octubre de 2016

PUBLICADO DECRETO-LEY DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA

En el día de hoy se ha publicado el Decreto Ley que aprueba la devolución de la paga extra de 2012 en la nómina de noviembre.

Os recordamos que las personas que no estén prestando servicios en Cataluña o bien ya se hayan jubilados deberán presentar una solicitud en el plazo de 10 DÍAS HÁBILES DESDE LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO (sábado no es hábil) en el formulario que  os facilitamos más abajo. De igual modo os recordamos que para aquellos y aquellas compañeras que hubieran fallecido deberán presentar la solicitud sus herederos legales.


Una vez registrada la solicitud es conveniente enviarla a la siguiente dirección de correo electrónico para agilizar la devolución:  dgrajnomina.dj@gencat.cat


jueves, 13 de octubre de 2016

IMPORTANTE: DEVOLUCIÓN EXTRA AL PERSONAL DESTINADO FUERA DE CATALUÑA

Os adjuntamos la nota que nos ha remitido el Departament de Justícia en relación a la devolución de la paga extraordinaria de 2012 para aquellos funcionarios que están destinados fuera de Cataluña. Han pasado cuatro años desde la supresión de la paga y ahora vemos con asombro e incredulidad que el Departament tan solo otorga 10 DÍAS HÁBILES para que las personas destinadas fuera puedan solicitar la devolución. En cuanto esté el formulario de solicitud disponible os lo haremos llegar.


"El Gobierno catalán aprobará hoy un Decreto-Ley para llevar a cabo la devolución de la paga extra de 2012 en la nómina del mes de noviembre de 2016. La publicación del Decreto-Ley en el DOGC está prevista para el 14 de Octubre.

El Decreto-Ley dispone que se abonará la paga extraordinaria de oficio a todos aquellos que estén prestando servicios en la Administración de Justicia en Cataluña en la fecha de entrada en vigor de la norma. Por el contrario, la devolución a todos aquellos que por cualquier motivo no estén prestando servicios en Cataluña, se llevará a cabo previa solicitud del interesado. La solicitud estará disponible en la web del Departamento de Justicia (www.justicia.gencat.cat) y en la intranet (www.justicia.intranet.gencat.cat) El Decreto-Ley prevé un plazo de 10 días hábiles para presentar la solicitud.

Dada la brevedad del plazo, rogamos vuestra colaboración para dar la mayor difusión posible de la publicación de dicho Decreto-Ley  mediante la publicación en vuestras intranets.

Gracias de antemano por vuestra colaboración”"

martes, 11 de octubre de 2016

GESTIÓN, TURNO LIBRE. RELACIÓN DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LENGUA

Acuerdo del Tribunal de 10 de octubre de 2016, por el que se hacen públicas las relaciones de aprobados del tercer ejercicio y del proceso selectivo, y se abre el plazo para la presentación de documentación acreditativa de la lengua autonómica oficial

11 de octubre de 2016
Documentos asociados